Wettelijke Kennisgeving

Een reservering maken op deze website

Een reservering (bevestigd of niet) is geen wettelijke overeenkomst met betrekking tot de huur en bevoorrading van een huur voertuig. Een wettelijke overeenkomst moet getekend worden wanneer de huurperiode start en valt onder het recht van het land waar het voertuig wordt opgehaald.

Als je de auto online gereserveerd hebt, dan heb je al betaald. Niet online gereserveerd of staat er nog een bedrag open? Dan kun je dat per pin betalen bij een van onze vestigingen of overmaken naar rekeningnummer NL47ABNA0549212841, onder vermelding van uw huurovereenkomstnummer en uw factuurnummer.

Het is daarbij mogelijk om met creditcard te betalen. Bij vertrek zullen wij de borg autoriseren op je creditcard. Wanneer je het voertuig weer inlevert zullen wij alleen het te betalen bedrag belasten. De autorisatie komt daarmee te vervallen. Indien je niets meer hoeft te betalen, dan annuleren wij de autorisatie.
 

Budget website gebruikers overeenkomst

Algemeen
De website en bijhorende reservering functies ( samen, de Web Site) wordt beheerd en is eigendom van Avis Budget Autoverhuur BV van Louis Armstrongweg 4, 1311 RK Almere, Netherlands. In deze Voorwaarden en Condities wordt met “We”, “Wij”, “Ons” en “Onze” verwijst naar Budget. Gebruik van onze Web Site vormt uw onvoorwaardelijke overeenkomst met deze Voorwaarden en Condities. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden en Condities hebt u geen autorisatie om deze Web Site te gebruiken.

Data Beveiliging
Elke vorm van persoonlijke informatie dat u Ons geeft tijdens het gebruik van deze Web Site zal worden gebruikt in overeenkomst van Ons Privacybeleid.

Reservering
De reservering functie van de Web Site laat enkel toe om legitieme reserveringen voor jezelf of medereizigers te maken. U hoort geen speculatieve of valse reserveringen te maken. Misbruik maken van de functie kan, naast andere gevolgen, leiden tot een weigering van toegang tot de reservering functie.

Eigendomsrecht
Alle handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de inhoud van deze Web Site (alsook de organisatie en lay-out van deze Web Site) samen met de onderliggende software code zijn eigendom van Ons en Onze licentiegevers. Zonder Onze schriftelijke goedkeuring, mag u de inhoud van deze Web Site en een deel of de gehele onderliggende software code niet kopiëren, veranderen, aanpassen, publiceren, distribueren, verkopen of overdragen. De inhoud van de Web Site mag wel gedownload of geprint worden voor uw persoonlijk, niet- commercieel, gebruik.

Aanvaardbaar Gebruik
U mag deze website enkel gebruiken in overkomst met deze Voorwaarden en Condities en in het geval van wettelijke en correcte doeleinde. Dit houdt in dat alle toegepaste wetten, regulaties en condities in Nederland of andere jurisdicties vanwaar u de website bezoekt nageleefd worden.

U bent voornamelijk, akkoord dat u geen:

  • schadelijke, obscene, lasterlijke of illegale informatie op of via onze Web Site post, uitzend, verspreid; gebruik maakt van deze Web Site om een inbreuk te verrichten op de rechten van een andere;
  • ongeautoriseerde, valse of frauduleuze reserveringen maakt;
  • software, systeem of toestel gebruikt in een poging om manueel of elektronisch de operatie en functionaliteit van deze Web Site te verstoren. Dit kan onder andere het uploaden van documenten met corrupte data of virussen op eender welke manier zijn;
  • beschadiging, verandering of onderbreking aanbrengt aan de indeling en werking van deze Web Site of de onderliggende software code;
  • onredelijke onevenredige bestanden upload op deze Web Site en zijn gerelateerde infrastructuur;
  • ongeautoriseerde toegang probeert te verwerven tot ons netwerk;
  • gebruik maakt van de reservering functie op een manier dat het gebruik van andere bezoekers belemmerd;

Zonder afbreuk aan Onze andere rechten (wettelijke of andere) behouden we het recht om:

  • uw reserveringen te annuleren zonder voorspraak;
  • en/of uw toegang tot deze Web Site te weigeren

wanneer we (in Onze absolute discretie) vermoeden dat u een inbreuk maakt op deze Voorwaarden en Condities.

Veranderingen op deze Web Site
We kunnen veranderingen of verbeteringen aanbrengen aan de informatie, diensten, producten en andere elementen op deze Web Site of we kunnen deze Web Site beëindigen te allen tijde zonder voorafgaand bericht. We kunnen ook deze Voorwaarden en Condities aanpassen te allen tijde, deze aanpassingen zullen direct na publicatie effectief geldig zijn.  Uw voortdurende toegang tot of gebruik van deze Web Site is blijk van uw aanvaarding van eventuele wijzigingen van de Voorwaarden en Condities.

Links naar Andere websites
Deze Web Site kan links naar andere Internet sites bevatten. Wij onderschrijven andere websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor de informatie, inhoud, producten en diensten die toegankelijk gemaakt worden door deze websites. Uw toegang en gebruik van deze websites volledig uw verantwoordelijkheid.

Internet Email
Berichten verstuurd via het Internet kunnen niet volledig beveiligd worden omdat deze onderschept, beschadigd of verloren kunnen worden. We zijn daarom niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van berichten die via email verstuurd worden –zowel berichten verstuurd door Ons of niet verstuurd door Ons.

Geen Vertegenwoordiging
We geven geen enkele garantie en doen geen enkele toezegging dat uw toegang tot deze Web Site ononderbroken of foutloos zal verlopen of dat de informatie, data, inhoud, software en andere elementen toegankelijk op deze website geen virussen, bugs, Trojaanse paarden, wormen of andere schadelijke elementen bevatten.

Beveiliging
We zullen alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de informatie die u doorgeeft aan deze Web Site door het gebruik van Onze reservering functie, confidentieel en beschermd blijf van ongeautoriseerde toegang. Maar We kunnen echter geen garantie geven betreffende ongeautoriseerde

Gelimiteerde Aansprakelijkheid
We zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, direct of indirect, strafrechtelijk, incidenteel, speciaal, volgschade of overige schade die voortkomt tijdens de toegang of het gebruik van deze Web Site of door de toegang op de gelinkte websites hierboven beschreven, inclusief verlies van winst of dergelijke in samenspraak van de partijen of ze nu gebaseerd zijn op een breuk in het contract of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs wanneer vooraf geïnformeerd  over de mogelijke schadelijke gevolgen.

Niets in deze Voorwaarden en Condities zal aansprakelijkheid van een van beide partijen voor een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken uitsluiten of beperken.

 

Garantiedisclaimer
De informatie, diensten en materialen die op deze website worden gepubliceerd, kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wijzigingen worden periodiek aangebracht in de informatie hierin. Wij kunnen te allen tijde verbeteringen en / of wijzigingen aan deze website aanbrengen.

 

Wij doen geen uitspraken over de geschiktheid van de informatie, diensten en materialen op deze website voor welk doel dan ook. Alle dergelijke informatie, producten en diensten worden geleverd "in de huidige staat", zonder enige vorm
van garantie. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, wijzen wij alle garanties en voorwaarden af ​​met betrekking tot de informatie, diensten en materialen, inclusief impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk.

 

Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, verlies, claim en kosten (inclusief redelijke juridische kosten) in verband met uw schending van deze Algemene voorwaarden.

 

Diversen
Deze Algemene Voorwaarden bevatten alle voorwaarden van uw overeenkomst met Ons met betrekking tot uw gebruik van deze Website. Geen enkele andere schriftelijke of mondelinge verklaring (inclusief verklaringen in enige door ons gepubliceerde brochure of promotieliteratuur) zal worden opgenomen. Uw gebruik van deze website, het gedownloade materiaal ervan en de werking van deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en u stemt ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

 

Copyrightinformatie voor wagenparkafbeeldingen op het digitale landgoed van Avis
Automotive Images, Copyright 2000 - 2016 izmo, Inc. Alle rechten voorbehouden. De automobielafbeeldingen die hierin zijn opgenomen en die het eigendom zijn van izmo, Inc., zijn beschermd volgens de Amerikaanse en internationale auteursrechtwetgeving. Toegang tot en gebruik van deze afbeeldingen is beperkt door de bepalingen en voorwaarden van een afzonderlijke licentieovereenkomst. Elk ongeautoriseerd gebruik, reproductie, distributie, opname of wijziging van deze afbeeldingen is ten strengste verboden.